produkty
Vyhledávání
share
Poslat známému
Poslat známému
1. Od
2. Komu
3. Zpráva
Home > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 2015

Vymezení pojmů

Prodávajícím je fyzická osoba: David Trubka, se sídlem: Bílinská 498/11, 190 00 Praha 9 - Prosek; IČ: 70748047, DIČ: CZ7502250316, zapsaná v živnostenském rejstříku. Provozovatelem www.lahveSOS.cz je odpovědná osoba David Trubka, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.lahveSOS.cz od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě www.lahveSOS.cz

Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.

Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na www.lahveSOS.cz, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě osobního odběru je za místo doručení považována adresa sídla provozovatele.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.lahveSOS.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně odebráno osobně a to po předchozí tel. dohodě o osobním převzetí objednávky.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží. 

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů  ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu, u kterého bylo zboží dle prodejních dokladů zakoupeno.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Vracené zboží zaslané prodávajícímu na dobírku, nebude převzato.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy a zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno  s jiným zbožím,

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Základní pravidla nákupu

Nákup prostřednictvím e-shopu www.lahveSOS.cz lze uskutečnit pouze na území České a Slovenské republiky.

Ceny u zboží jsou uváděny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Veškeré podané objednávky v e-shopu www.lahveSOS.cz jsou považovány za závazné.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími a platebními podmínkami, reklamačním řádem u nakupovaných výrobků.

Veškeré osobní údaje uvedené zákazníkem při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů.

Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do vyřízení.

Po přijetí objednávky do systému budete v co nejbližší době kontaktováni o stavu zpracování Vaší objednávky. Ceny platí do konce kalendářního měsíce a nabídka platí do vyprodání zásob.

Doprava a osobní odběr zboží

Zboží je zasíláno po České republice a po Slovensku prostřednictvím externích dopravců, kterým je pověřena Česká pošta, s.p.

Informace pro zákazníky ze Slovenska:  zboží je zasíláno z České republiky. 

Objednané zboží je s ohledem na aktuální stav skladových zásob možné v rámci ČR odebrat také formou osobního odběru a to pouze po předchozí tel. dohodě.

Zboží expedujeme od 1 do 7 pracovních dní od obdržení objednávky, popř. po obdržení platby na účet. Zboží následně předáme dopravci k jeho doručení. Zboží bude odesláno a doručeno na doručovací adresu uvedenou v objednávce.

O stavu vyřízení objednávky zboží je zákazník informován formou e-mailu, SMS nebo kombinací obou komunikačních kanálů vždy v závislosti na poskytnutí kontaktních údajů vedených u čísla zásilky.

Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pro pracovní dny dopravců na adresu uvedenou v objednávce.

Náklady na balení a dopravu pro ČR (poštovné) zboží odesíláme prostřednictvím České pošty.

150,- Kč při platbě na dobírku.
100,- Kč zvýhodněná sazba při platbě bankovním převodem.
Doprava zdarma pro ČR při celkové hodnotě nákupu od 3.500,- Kč

Náklady na balení a dopravu pro Slovensko (poštovné)

270,- Kč;  zboží odesíláme prostřednictvím České pošty. Doprava zdarma na Slovensko  při celkové hodnotě nákupu od 7.500,- Kč                                                                                                           
Důležité upozornění pro zákazníky ze Slovenské republiky, pro které je dostupná pouze platba bankovním převodem tzv. SEPA (Single €uro Payment Area) na účet Air Bank a.s. v mezinárodním platebním styku ve formátu:

IBAN: CZ10 3030 0000 0010 8426 6010 SWIFT: AIRACZPP

Variabilní symbol je vždy číslo objednávky. V případě, že zákazník zašle e-mailem na: lahvesos@email.cz potvrzení o provedené platbě, je zboží zasíláno v co nejkratším termínu.

Odpočet DPH pro slovenské zákazníky

Odpočet DPH pro slovenské zákazníky je možný za následujících podmínek:

cena objednávky je vyšší nebo rovno 30.000,- Kč nebo ekvivalent v €uro dle obvyklého měnového kursu stanoveném v den realizace nákupu na internetovém obchodě www.lahveSOS.cz ,

odběratelem je firma nebo jiný podnikatelský subjekt řádně přihlášený k plátcovství DPH na Slovensku,

přihlášení k plátcovství DPH doloží zasláním e-mailem oskenované kopie dokladu o "Osvědčení o registraci pro daň s přidané hodnoty" vydané příslušným úřadem,

zákazník na vyžádání obratem pošle podepsané prohlášení o přijetí a evidenci zboží. Toto zašle e-mailem nebo poštou.

Nákup zboží

Zboží je prezentováno v internetovém obchodě www.lahveSOS.cz formou náhledových karet po jednotlivých kategoriích. Detail každé karty obsahuje název, krátký popis, obrázek a další doplňující technické informace o produktu. Odstíny barev fotografií či prvků výbavy nebo jiného příslušenství produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. www.lahveSOS.cz za tuto skutečnost neodpovídá.

Po vybrání požadovaného provedení a množství produktu provedete příkaz pro vložení do nákupního košíku tlačítkem DO KOŠÍKU. Následnou editaci (úpravu) rozsahu nákupu: množství, odebrání či přidání jednotek lze učinit v zóně košíku (modul se nachází v horní pravé části e-shopu) kde se nachází Vámi vybrané produkty.

V košíku se Vám zobrazí jednotlivé produkty s počtem kusů, které lze změnit (nutné je potvrzení změny počtu tlačítkem PŘEPOČÍTAT). V náhledu zóny košíku lze využít benefitních programů nebo jiných věrnostních slev vložením do pozice „SLEVOVÝ KÓD“, pokud máte k dispozici platný slevový kód uplatníte jej výlučně zde. V prvním kroku máte možnost vyplnit objednávku vložením osobních a kontakních údajů včetně dodací adresy pokud je odlišná od fakturační. Po úspěšném vložení údajů potvrďte tlačítkem „POKRAČOVAT“. V druhém kroku máte možnost volby: způsobu dopravy, způsobu platby - pozor: platba na dobírku je dostupná pouze pro zákazníky z místem dodání (nebo převzetí) v ČR, poznámka k objednávce (např. požadavek na zaslání e-manuálu, osobní odběr, aj.) a také možnost vystavení standartní tištěné namísto elektronické e-faktury. V druhém kroku při splnění dosažené hodnoty objednávky (např. 2500,-Kč) se může v závislosti na probíhajících akčních nabídkách zobrazit nepovinné pole DÁREK, kde je možné označit volbu výběru typu dárku jako nenárokovou odměnu za splnění hodnoty nákupu. V případě, že dojde k vyprodání této odměny a kupující již závazně objednal a očekává jako součást plnění „dárek“ bude obratem informován o této skutečnosti. Dohodou bude stanoveno buď náhradní plnění aktuálně nabízeného dárku, stornování nebo jiná úprava množství či hodnoty objednávky. Ve druhém kroku doporučujeme kontrolu popř. úpravu zadaných údajů (lze se stále vrátit až do výchozího bodu objednávky „Košík“).

Odeslání objednávky

Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními a reklamačními podmínkami  tlačítkem „Potvrdit objednávku“, vzniká požadavek k závaznému zpracování objednávky. V třetím kroku se Vám zobrazí závěrečná informace o přidělení variabilního symbolu objednávky a také dle zvoleného typu platby číslo bankovního spojení pro platbu převodem.

Potvrzení objednávky a expedice zboží

Po odeslání závazné objednávky obdržíte v kopii na uvedený kontaktní e-mail automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému včetně přiděleného „variabilního čísla“ objednávky. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu. O průběhu vyřízení Vaší objednávky budete průběžně informováni prostřednictvím informačních emailů, SMS nebo telefonicky.

Objednané zboží bude vyskladněno do 1 - 5 pracovních dnů, v některých případech až 10 dnů od potvrzení objednávky. V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni pracovníky obchodu a Vaše objednávka bude po dohodě stornována nebo aktualizována.

Způsob platby a převzetí zboží

a) Platba dobírkou – je dostupná pouze pro zákazníky z místem dodání (převzetí) v ČR.

Vybrané zboží zašleme na adresu uvedenou ve Vaší objednávce na dobírku.

Zboží tímto platíte v hotovosti při převzetí dopravci na základě příjmového dokladu.

V zásilce bude přiložen záruční list a návod k obsluze, jsou-li součástí zboží. Odpovídající daňový doklad bude odeslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce.

b) Platba bankovním převodem (platba předem)

Platbu (dle objednávky) za zboží uhraďte na číslo účtu: 1084266010/3030 Air Bank a.s.

Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

Zboží vyexpedujeme na adresu dodání po přijetí platby na náš účet, popř. po předchozí dohodě po zaslání potvrzení o provedené transakci.

V zásilce bude přiložen záruční list a návod k obsluze, jsou-li součástí zboží. Odpovídající daňový doklad bude odeslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce.

c) Platba v hotovosti

Platí pro osobní odběr zboží na adrese místa podnikání: Bílinská 498/11, Praha 9

Pozor! Objednané zboží lze převzít vždy až po oznámení (telefonicky, e-mailem, SMS), že je Vaše objednávka připravena k odběru!

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Zabezpečení dat

Internetový obchod www.lahveSOS.cz  si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím!

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá internetový obchod www.lahveSOS.cz s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. www.lahveSOS.cz je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Ostatní ujednání

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tato služba se vztahuje pouze na území České a Slovenské republiky.

www.lahveSOS.cz nezodpovídá za problémy vzniklé: nesprávným či nevhodným používáním dodávaného zboží, které je v přímém rozporu s návodem k obsluze, omezenou či specifickou životností výrobku dané spotřebním charakterem výrobku. S dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

Košík
Měna

Euro

Počet položek:0
Cena bez DPH0,00 Kč
Cena včetně DPH0,00 Kč

Přihlásit Registrovat
Tipy
F2P Antiradiační filtr

RAD - Antiradiační filtr
F2P Antiradiační filtr
100% účinnost proti radiačním prvkům

400 l
1 960,33 Kč bez DPH
2 520,00 Kč s DPH2 372,00 Kč s DPH


F2P Antiradiační filtr Do košíku
Fill2Pure Inline filtr

AA - Advanced Filtr
Fill2Pure Inline filtr
Biosafe filtr AA pro hydratační vaky

400 l
735,54 Kč bez DPH
1 099,00 Kč s DPH890,00 Kč s DPH


Fill2Pure Inline filtr Do košíku
F2P filtr Biosafe AA

AA - Advanced Filtr
F2P filtr Biosafe AA
filtr s jódovanou pryskyřicí 99,9999%

400 l
800,83 Kč bez DPH
999,00 Kč s DPH969,00 Kč s DPH


F2P filtr Biosafe AA Do košíku